Cennik usług

 Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego – komunikaty

 

 •    Zasób archiwalny Archiwum Państwowego w Gdańsku dostępny jest do ponownego wykorzystywania w rozumieniu ustawy z 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz. U. poz. 352). Wyjątki w tym zakresie dopuszczalne są ze względu na ustawowe ograniczenia dostępności materiałów archiwalnych, wynikające w szczególności z art. 6 powołanej ustawy albo z art. 16b ust. 1 i 2 ustawy z 14 lipca 1984 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach [Dz. U. z 2015 r. poz. 1446].
 • Zasób archiwalny dostępny jest bez warunków w rozumieniu ustawy o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego, z zastrzeżeniem obowiązku wskazania twórcy utworu będącego materiałem archiwalnym poddanym ponownemu wykorzystywaniu, do którego to utworu Skarbowi Państwa – Archiwum Państwowemu w Gdańsku przysługują autorskie prawa majątkowe albo prawa pokrewne. O zaistnieniu powyższych okoliczności zainteresowany użytkownik zostanie przez Archiwum powiadomiony.
 • Zasób archiwalny Archiwum Państwowego w Gdańsku dostępny jest w trybie bezwnioskowym, chyba że za złożeniem wniosku przemawiają interesy użytkownika, zgodnie z ustawą o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego.
 • Udostępnianie materiałów archiwalnych z zasobu archiwalnego Archiwum Państwowego w Gdańsku, także w celu ponownego wykorzystywania, jest bezpłatne – w zakresie samodzielnego pozyskiwania informacji przez zainteresowanych użytkowników, zarówno tych, które są dostępne w formach tradycyjnych, jak i w systemach teleinformatycznych. Opłaty są natomiast pobierane w przypadku zlecenia przez użytkownika dostarczenia mu informacji w szczególny sposób albo w szczególnej formie, wykraczających poza standardową ofertę informacyjną Archiwum i pociągających za sobą dodatkowe koszty. Zlecenia podlegające standardowym opłatom realizowane są w archiwach państwowych w trybie usług, na podstawie upoważnienia z art. 16 ust. 2a ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach – z tym jednak, że kalkulacja należności ogranicza się do ponoszonych kosztów, nie obejmując zysku.


Cennik usług Archiwum Państwowego w Gdańsku


Zarządzenie nr 3
Dyrektora Archiwum Państwowego w Gdańsku
z dnia 3 września 2012 roku

 

 

 

CENNIK USŁUG
ŚWIADCZONYCH PRZEZ ARCHIWUM PAŃSTWOWE W GDAŃSKU

                    
Zakres usług

 

§ 1

 

 1. Archiwum Państwowe w Gdańsku (zwane dalej: Archiwum) świadczy odpłatne usługi w zakresie:
  1. prowadzenia kwerend tematycznych, genealogicznych, innych
  2. wyszukiwania dokumentów i informacji we własnym zasobie archiwalnym w celu wydania zaświadczeń lub równorzędnych z nimi dokumentów (uwierzytelnionych kopii) do obrotu prawnego gdy wnioskodawca nie jest w stanie wskazać wystawcy bądź przybliżonego (z dokładnością do jednego roku) czasu powstania określonego dokumentu albo innych danych do jego identyfikacji, a ustalenie ich przez Archiwum wymaga znacznego nakładu pracy. Ponadto Archiwum może odmówić przeprowadzenia poszukiwań w przypadku, gdy zamawiający nie jest w stanie określić podstawowego zakresu przedmiotowego i chronologicznego poszukiwanego dokumentu lub informacji
  3. wykonywania reprodukcji z materiałów archiwalnych, mikrofilmów, i zbiorów bibliotecznych własnego zasobu w postaci kserokopii, fotografii, mikrofilmów i skanów
  4. konserwacji materiałów spoza własnego zasobu oraz sporządzania ekspertyz konserwatorskich
 2. Do działalności usługowej nie zalicza się:
  1. udostępniania materiałów archiwalnych w pracowni naukowej w rozumieniu ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (tekst. jedn.- Dz. U. z 2006 r., nr 97, poz. 673 z późniejszymi zmianami) oraz Zarządzeniem Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych nr 4 z dnia 18 maja 2000 r. w sprawie organizacji udostępniania materiałów archiwalnych w archiwach państwowych
  2. wyszukiwania dokumentów na potrzeby wydawanych zaświadczeń (poza sytuacją określoną w § 1, ust. 1, pkt b)
  3. wykonywania w jednym egzemplarzu reprodukcji materiałów archiwalnych na potrzeby sądów, prokuratur i polskich konsulatów
  4. wykonywanie kopii na potrzeby organów władzy i instytucji publicznych, niezbędnych im do własnych celów urzędowych, w ilości nie większej niż 10 stron w ramach jednej sprawy. Za każdą kolejną stronę kopii naliczana jest cena podstawowa

    

§ 2

Archiwum przejmuje na przechowywanie i udostępnia dokumentację osobowo-płacową i inną o czasowym okresie przechowywania. Koszty jej przechowywania ustalane są indywidualnie. Opłaty za wykonywanie zaświadczeń i odpisów z tej dokumentacji są określone w § 6.

 


Warunki wykonywania usług

 

§ 3

 

 1. Usługi są świadczone w ramach aktualnych możliwości technicznych i organizacyjnych Archiwum.
 2. Podstawą wykonania każdej usługi jest pisemne zamówienie (zał. nr 1) oraz wpłata zaliczki. Zamówienia są realizowane w kolejności ich rejestracji przez Archiwum.
 3. Należności za usługi pobiera się niezależnie od konieczności wniesienia ewentualnych opłat skarbowych, włącznie z opłatą za uwierzytelnienie wymaganych na podstawie odrębnych przepisów.
 4. Do kwoty należności za usługę dolicza się zryczałtowane opłaty pocztowe poniesione przez Archiwum.
 5. W przypadku zamówienia reprodukcji w formie elektronicznej dodatkowo dolicza się zryczałtowaną opłatę za nośnik elektroniczny (płyta CD, DVD).
 6. Przed przystąpieniem do wykonania usługi zostanie pobrana zaliczka:
  1. w przypadku zlecenia poszukiwań archiwalnych zaliczkę stanowi równowartość kosztów dwóch godzin pracy przy wyszukiwaniu dokumentów. Kwota wniesionej zaliczki nie podlega zwrotowi i jest rozliczana w ramach końcowej należności za wykonaną usługę. Zleceniodawca pokrywa należność za wykonane poszukiwania również w przypadku negatywnego wyniku przeprowadzonych poszukiwań
  2. w przypadku każdego innego zamówienia powyżej 100,00 PLN (słownie: sto 00/00 PLN) Archiwum pobiera zaliczkę w wysokości 50% wartości zamówienia
 7. Określone usługi reprograficzne mogą nie być zrealizowane ze względu na możliwość uszkodzenia obiektu podczas reprodukcji. Usługę mogą wykluczyć np. format, ciężar obiektu, rodzaj i gramatura papieru, sposób oprawy materiałów, pieczęcie lakowe na dokumencie, zły stan techniczny.
 8. Archiwum ma prawo określić sposób wykonania reprografii (kserokopia, fotografia cyfrowa, skan) w przypadku narażenia materiałów archiwalnych lub zbiorów bibliotecznych na uszkodzenie lub ze względów technicznych.
 9. Jeśli obiekt wytworzony po 1874 r. posiada kopię użytkową, reprodukcja zostanie wykonana z tej kopii, za wyjątkiem kopii uwierzytelnionych.
 10. Nie wykonuje się kserokopii z materiałów archiwalnych wytworzonych do 1874 r. oraz kartotek meldunkowych Gdańska i Elbląga.
 11. W przypadku złożenia zamówienia na wykonanie reprodukcji dla potrzeb publikacji lub prezentacji reprodukcji warunki wykonania usługi określi każdorazowo umowa między Dyrektorem Archiwum a Zamawiającym.

 

 

Terminy realizacji usług reprograficznych

 

§ 4

 

 1. Wykonanie kserokopii monochromatycznych, fotografii cyfrowych, skanów i mikrofilmów – do 30 dni.

 

Zbiory biblioteczne

 

§ 5

 

 1. Ze zbiorów bibliotecznych znajdujących się w Archiwum wykonuje się reprodukcje zgodnie z cenami wskazanymi w § 6.

 

Tabela opłat

 

§ 6

 

 1. Reprodukcje
  1. Kserokopie monochromatyczne z oryginału:
   FormatCena za stronę
   format A4 3 zł
   format A3 6 zł
   kolorowa format A4 5 zł
   kolorowa format A3 10 zł
  2. Skany i fotografie cyfrowe obiektów ikonograficznych i tekstowych (nie większych niż format A3):
   Rodzaj i formatCena za skan lub za czynność
   skan i fotografia cyfrowa (1 obiektu do wielkości A3) – w formacie JPG lub TIF do 300 dpi 6 zł
   skan (1 obiektu do wielkości A2) – w formacie JPG lub TIF do 600 dpi 12 zł
   skan z mikrofilmu w formacie JPG do 300 dpi 3 zł
   wydruk skanu lub fotografii cyfrowej (format A4) – czarno-biały 3 zł
   zryczałtowana opłata za nośnik elektroniczny (płyta CD, DVD) 2 zł
  3. Mikrofilmy negatywowe z oryginałów:
   1 klatka mikrofilmu - 5 zł (przy zamówieniach mniejszych niż 10 klatek pobiera się należność minimalną, która wynosi 50 zł)

   Za reprodukcje obiektów wielkoformatowych, sprawiających trudności przy wykonywaniu reprodukcji (np. pieczęci), wymagających dużego nakładu pracy ze strony operatora ceny reprodukcji ustalane będą indywidualnie.
 2. Informacja archiwalna
  Wyszukiwanie dokumentów, kwerendy tematyczne - 50 zł za każdą rozpoczętą godzinę pracy
 3. Zryczałtowane opłaty pocztowo-bankowe
  1. przesyłka na terenie Polski - 5 zł
  2. wysyłka za granicę - 10 zł
 4. Konserwacja dokumentów
  1. dezynfekcja gazowa w komorze próżniowej TEPRO UDA 800 - 250 zł za 1 wsad
  2. prace introligatorskie – cenę kalkuluje się indywidualnie w zależności od budowy technicznej jednostek aktowych, stanu ich zachowania oraz wymogów użytkowych.
  3. specjalistyczne prace konserwatorskie – cenę kalkuluje się indywidualnie w zależności od stopnia trudności, budowy obiektu, stanu jego zachowania i założeń konserwatorskich.
  4. kopiowanie dokumentów historycznych do celów wystawienniczych z zachowaniem charakteru estetycznego i technicznego oryginału – cena umowna
  5. wykonywanie ekspertyz konserwatorskich – cena umowna
 5. Opłaty za sporządzenie odpisu lub kopii dokumentacji o czasowym okresie przechowywania
  Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Kultury w sprawie określenia maksymalnej wysokości opłat za sporządzenie odpisu lub kopii o czasowym okresie przechowywania (Dz. U. z 2005 r., nr 28, poz. 240) za wykonanie kopii względnie odpisów dokumentów do celów emerytalno-rentowych na podstawie przechowywanych akt osobowo-płacowych pobierane są następujące opłaty:
  Format   
  Cena kopii                     
  kopia świadectwa pracy 17 zł
  kopia, z zastrzeżeniem pkt 3, innego niż świadectwo pracy dokumentu z zakresu stosunku pracy, w tym dokumentu potwierdzającego wysokość wynagrodzenia 4 zł
  kopia każdej karty kartoteki zarobkowej bądź zasiłkowej albo strony listy płac 4 zł

  Łączna opłata od jednorazowo złożonego zamówienia nie może przekroczyć kwoty 200 zł.

 

Obowiązywanie cennika

 

§ 7

 

Aneks do Cennika wchodzi w życie z dniem 3 września 2012 roku.

 

 • W przypadku zleceń nietypowych brane są pod uwagę następujące ewentualne czynniki mające wpływ na wysokość opłat albo na czas przygotowania lub przekazania informacji:
 1. konieczność zaangażowania zewnętrznego specjalisty lub podwykonawcy;
 2. konieczność przeprowadzenia ekspertyz w sprawie wpływu realizacji zlecenia na stan fizyczny materiałów archiwalnych;
 3. zakres przetworzenia informacji niezbędnego dla realizacji zlecenia.
 • Od decyzji dyrektora Archiwum Państwowego w sprawie odmowy udostępnienia materiałów archiwalnych, w tym również udostępnienia w celu ponownego wykorzystywania, służy, w terminie 14 dni od doręczenia lub ogłoszenia decyzji, odwołanie w trybie przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. –Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23).
 • Oferta Archiwum Państwowego w zakresie opłat, a także świadczenia realizowane w trybie usług archiwalnych mogą być zaskarżone przed organem właściwym w sprawach ochrony konkurencji i konsumentów.
 • Kalkulacja standardowych opłat zamieszczonych w cenniku usług archiwalnych obejmuje następujące kategorie kosztów (jeśli faktycznie wystąpiły):

1.  za odwzorowania (kopie) materiałów archiwalnych:

 1. materiały eksploatacyjne / nośniki informacji,
 2. energia,
 3. amortyzacja sprzętu,
 4. koszty osobowe bezpośrednie,
 5. koszty administracyjne działalności usługowej,
 6. obsługa księgowa,
 7. nadzór prawny (weryfikacja dostępności danych),
 8. ewidencja obiegu materiałów archiwalnych,
 9. ewidencja zamówień,
 10. ewidencja wykonanych prac,
 11. nadzór konserwatorski,
 12. zabiegi konserwatorskie,
 13. eksploatacja lokalu,
 14. konserwacja sprzętu i naprawy,
 15. obsługa kancelaryjna,
 16. koszty pocztowe.

2.    za wyszukiwanie informacji (kwerendy) i sporządzanie odpisów:

 1. koszty osobowe bezpośrednie,
 2. obsługa księgowa,
 3. nadzór prawny (weryfikacja dostępności danych),
 4. obsługa kancelaryjna,
 5.  ewidencja wykonanych prac,
 6. koszty pocztowe.

 


 Wersja do druku Do góry

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „Ogólne Rozporządzenie”) Archiwum Państwowe w Gdańsku informuję, że >>> czytaj dalej

 

W tym serwisie wykorzystywane są pliki cookies. Stosujemy je w celach zapamiętywania ustawień i zbierania anonimowych danych dla celów statystycznych. Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.